>
2021-06-22

Policijos departamento Buhalterinės apskaitos valdybai nuotoliniam darbui reikalingi darbuotojai

Policijos departamento prie VRM Buhalterinės apskaitos valdybai nuotoliniam darbui reikalingi darbuotojai, turintys buhalterinės apskaitos tvarkymo patirties:

Darbui Atskaitomybės skyriuje:
Atlikti paskesniąją finansinių operacijų kontrolę;
Sudaryti ataskaitinių laikotarpių kuruojamos Policijos įstaigos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius pagal sąskaitų plano sąskaitų duomenis ir teikti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;
Pateikti finansinių ataskaitų informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą ir atlikti viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio derinimo operacijas šioje sistemoje;
Teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas veiklai, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus kuruojamos Policijos įstaigos vadovybei, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
Numatomas darbo užmokestis „į rankas“ 1100–1200 eurų.

Darbui Finansinių operacijų skyriuje:
Įtraukti į apskaitą (suvesti į FVAIS) visus tinkamai įformintus ir apskaitos dokumentais pagrįstus ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis;
Atlikti einamąją finansų kontrolę – gaunamų ūkines operacijas pagrindžiančių dokumentų;
Atlikti mokestines prievoles valstybės biudžetui;
Vykdyti ir apskaityti bankines mokėjimų operacijas eurais ir užsienio valiuta;
Rengti mokėjimo paraiškas valstybės iždui pagal patvirtintas Policijos įstaigos sąmatas;
Kontroliuoti išlaidų pagal mokėjimo paraiškas apmokėjimą ir paraiškų atmetimą VBAMS;
Mokėtinų ir gautinų sumų apskaita;
Numatomas darbo užmokestis „į rankas“  800–900 eurų.

Darbui Turto apskaitos skyriuje:
Įtraukti į apskaitą (suvesti į FVAIS ir Turto valdymo modulį) visas ūkines operacijas, susijusias su ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo, biologinio, trumpalaikio turto ir atsargų pajamavimu, nurašymu, perdavimu ir vidiniu judėjimu;
Atlikti einamąją finansų kontrolę – gaunamų, ūkines operacijas pagrindžiančių, dokumentų;
Apskaičiuoti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimą ir (ar) amortizaciją;
Sudaryti inventorizacijos žiniaraščius pagal kiekvieną už turto valdymą atsakingą asmenį bei sąskaitas, turto buvimo vietas ar panaudos davėjus;
Sudaryti ketvirtines bei metines investicijų ir valstybės turto statistines ataskaitas;
Nustatytais terminais teikti visus skyriui priskirtos srities duomenis, reikiamus finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti, įvesti šiuos duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).
Numatomas darbo užmokestis „į rankas“  700–900 eurų.

Darbui Darbo užmokesčio apskaitos skyriuje:
Centralizuotai registruoti darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų duomenis (suvesti į FVAIS);
Centralizuotai kontroliuoti policijos įstaigų darbo užmokesčio pagal mokėjimo paraiškas apmokėjimą ir paraiškų atmetimą FVAIS VBAMS;
Centralizuotai rinkti bei apibendrinti Policijos įstaigų duomenis susijusius su darbo užmokesčio ir su juo susijusiomis išmokomis lėšų planavimu;
Numatomas darbo užmokestis „į rankas“  800–900 eurų.

Dėl konkrečių įsidarbinimo sąlygų prašome kreiptis tel. 8 616 21764 , Buhalterinės apskaitos valdybos viršininkė Nadežda Launikonytė, CV siusti el. paštu [email protected]